Bonum Publicum magazin különszám

Bonum Publicum különszám

"Midőn a karok és rendek az ország védelmi ügyét tárgyalják vala, tanácskozásaikat nem csupán a jelen időre, hanem a jövendő korra is kiterjesztették; s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni: Ő szent felsége iránti hódolatuk és honszerelmök érzelmeitől indittatva, önkéntes ajánlataikból jelentékeny alapot gyüjtöttek össze, melyből az országban nemzeti katonai akadémiát állitani és a hadi tudományokat fejleszteni lehessen.

Törekvésöket a felséges császárné és királyné kiváló bőkezüségével segitette elő; Ő szent felsége, legkegyelmesebb királyunk pedig a karok és rendek óhajtását kegyes helyeslésével jóváhagyta, s nehogy ez annyira hasznos intézmény létesülése halasztást szenvedjen, a katonai akadémia elhelyezésére Váczon az egykori Terézia-épületet ajándékozta; miért is a karok és rendek Ő felségök trónja körül seregelve, hálás és hódolatos lelkök érzelmeinek kifejezése mellett kérték, hogy az akadémia a felséges asszonynak a magyar nemzet iránt tanusitott szeretetének emlékét megörökitendő, Ludovikának neveztessék."

A magazin letöltése.